Tietosuojalauseke

Tästä löydät GDPR asetusten mukaisen rekisteriselosteen

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Uudenkylän Metsäpalvelu Oy

Yhteystiedot:
Omenakuja 1 A 6 16100 UUSIKYLÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jeppe Pusila
050 340 6968
uudenkylanmetsapalvelu@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Yrityksellä on seuraavia tietoja:

 • liikekumppanit
 • asiakkaat
 • toimittajat
 • muut yhteistyökumppanit
 • työntekijät ja työnhakutarkoituksessa yhteyttä ottaneet

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Asiakkaiden, toimittajien ja muiden yhteistyökumppanien (jatkossa liikekumppanien) henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn liike- tai kumppanuussuhteen perusteella.
 • Potentiaalisten yhteistyökumppanien henkilötietoja käsitellään palveluista informoinnin perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin) tai henkilöstöhallinnon tarpeiden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • liike- ja kumppanuussuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • henkilöstöhallinnon hoitaminen
 • lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Liikekumppanirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Liikekumppanitiedot

 • tiedot ostetuista/myydyistä tuotteista / palveluista
 • muut liikekumppanin toimittamat tiedot koskien esim. laskutusta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseenuudenkylanmetsapalvelu@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen ylläpitämät rekisterit eivät ole julkisia.

Liikekumppanitiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • liikekumppanilta itseltään liikesuhteen aikana
 • potentiaalisilta liikekumppaneilta itseltään

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään työsuhteen tai siihen liittyvien toimenpiteiden aikana
 • viranomaisilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Liikekumppanien henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin kumppanuus ja siihen liittyvät velvoitteet ovat voimassa ja/tai viranomaisten määräämän ajan.
 • Yrityksen omaan henkilöstöhallintoon liittyvät henkilötiedot ovat voimassa viranomaisten määräämän ajan yli työsuhteen keston.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Hankkimiemme ohjelmisto- ja tietovarastopalvelujen käyttötukiorganisaatiolla on tarvittaessa pääsy yrityksen tietokantoihin. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.